Leasing İşlemlerinde KDV Oranları

Leasing Muhasebesi ve Amortisman

 

 

KONU BAŞLIKLARI

 

LEASING İŞLEMLERİNDE KDV ORANLARI

KİRACI ŞİRKET İÇİN LEASING MUHASEBE ÖRNEĞİ

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN

 

Finansal Kiralama (Leasing) İşlemlerinde KDV Oranları

 

24 Şubat 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2013/4345 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Finansal kiralama işlemlerinde işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranının uygulanması kararlaştırılmıştır.

 

Buna göre, Finansal Kiralama işlemlerinde Kararın yayımı tarihinden (24 Şubat 2013) sonra düzenlenen sözleşmeler için işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranları uygulanacaktır. Bu tarihten önce imzalanmış sözleşmelerde ise bu sözleşmelerde yer alan KDV oranları geçerli olacaktır.

 

Öte yandan, uygulamasına başlanan yeni iade takip sistemi ile  mükellelerfin KDV iade taleplerini online takip edebilmeleri imkanı getirilmiş bulunmaktadır. Bu konuda aşağıdaki bağlantılardan bilgi alınabilmektedir.

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/kdv_iadesi_duyuru_yeni.html

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp

 

01 Aralık 2013 Tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, güncel KDV oranları yeniden belirlenmiştir.

 

Güncel KDV oranları ile finansal kiralama işlemlerine ait özel durumlar için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirsiniz.

 

01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Kiracı Şirket İçin Leasing Muhasebe Örneği

                                                                                                                                                        KONU BAŞLIKLARI

 

Yapacağı yatırımı Finansal Kiralama yöntemi ile gerçekleştiren ve KDV uygulamasına tabi olan ticari şirketlerin yapacakları muhasebe kayıtları ile ilgili bir örnek aşağıda bulunmaktadır.

 

 

 

 
 

 

Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman

                                                                                                                                                        KONU BAŞLIKLARI

 

Yeni düzenleme sonrasında, finansal kiralama kabul edilen işlemlerde, faturada yer alan kiralama bedelinin tamamının gider kaydedilmesi uygulamasına son verilmiştir. Yeni uygulamada, finansal kiralama sözleşmesi tutarının iktisadi kıymetin bedeline tekabül eden kısmı (kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli ile yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı) kiracı tarafından “kullanım hakkı” olarak aktifleştirilecek ve amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman süresi, kiralama süresinden bağımsız olarak V.U.K. ve Genel Tebliğlerinde finansal kira sözleşmesine konu olan iktisadi kıymet için öngörülen amortisman oranına göre belirlenecektir.

 

01.01.2004 tarihinden, geçerli olmak üzere amortisman oranlarının belirlendiği V.U.K.’nun 315. maddesi değiştirilmiştir. Buna göre mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetler için (ATİK) Maliye Bakanlığı’nca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplayacaklardır.

 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, finansal kiralamada uygulanacak amortisman oranı, kiralanan iktisadi kıymetin genel esaslara göre tabi olduğu oran üzerinden amortismana tabi tutulacağı, amortisman uygulamasında 333 no.lu V.U.K Genel Tebliği’ndeki “gayri maddi haklar” için belirlenen 15 yıllık faydalı ömrün dikkate alınmayacak olmasıdır. Başka bir deyişle, kiralamaya konu iktisadi kıymet satın alınsaydı nasıl amorti edilecekse, aynı esas ve şekilde amorti edilmelidir.

Kiralama süresi sonunda, kiralanan iktisadi kıymetin mülkiyeti satın alınmış ise, 26- grubundaki ilgili hesaptan (260-Haklar ya da 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar grubunda boş bir hesabın finansal kiralama işlemlerine ayrılması durumunda söz konusu hesap), uygun olan duran varlıklar hesabına (252, 253, 254, 255 vb.), birikmiş amortisman tutarı da 268 no.lu hesaptan 257 no.lu hesaba devredilmeli ve iktisadi kıymet itfa oluncaya kadar amortisman ayırmaya devam edilmelidir.

http://www.alomaliye.com/ocak_06/murat_ceyhan_finansal_kiralama.htm  

 

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                              

Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.                        

İşleyişi :                                 

Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.                                                                    

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                              

Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.                        

İşleyişi :                                 

Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; kullanım hakkı sona erenler ya da elden çıkarılanlar hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. (Tek Düzen Hesap Planı Açıklaması)                            

http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=4009

          

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now