Leasing Şirketleri

 

LEASING ŞİRKETLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ

HALEN FAALİYETTE BULUNAN LEASING ŞİRKETLERİ

TOKKDER ÜYESİ OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİ

 

 

LEASING ŞİRKETLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ

 

Finansal Kiralama Şirketleri

 

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde Ülkemizde ilk leasing şirketi 1988 yılında kurulmuş ve takiben çok sayıda ve  özellikle Bankalar tarafından kurulan leasing şirketleri faaliyete geçmiştir. Finansal Kiralama şirketlerinin kuruluşuna izin verilmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili hususlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülmektedir.

 

Finansal Kiralama şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) "İzin" almak kaydı ile Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine uygun olarak “Kiralayan” sıfatı ile faaliyette bulunabilecekleri Aralık 2012 ayında yürürlüğe giren 6361 Sayılı yeni Kanun ile hükme bağlanmıştır. Leasing şirketleri ile ilgili olarak ayrıntıltı bilgiler internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilgi sağlanabilmektedir.

 

Finansal Kiralama Şirketlerinin Stratejisi

 

Finansal Kiralama işlemini yürütmek üzere bir Finansal Kiralama şirketi kurulurken ve şirket stratejileri belirlenirken Sermayedar ortakların amaç ve beklentileri, Piyasa koşulları ve gelecek ile ilgili tahminler,  Şirkete sağlanan mali olanaklar dikkate alınarak uygulamalara esas teşkil emek üzere aşağıda özetlenen ana konular ve ulaşılacak hedefler saptanmaktadır.        

 

Amaç           

 

Finansal Kiralama şirketinin kurulmasının en önemli amacı, sermayedar ortakların bu yatırım ile ilgili kar beklentilerinin gerçekleştirilmesidir.

 

Bu beklentiler, sermayedar ortakların nitelikleri ile yakından ilgili bulunmaktadır. Örneğin, bir üretim şirketinin ürettiği yatırım mallarının satışını daha cazip bir duruma getirerek satışları artırmak amacı ile Finansal Kiralama şirketi kurması mümkündür. Özellikle büyük tutarlı olan yatırım malların vadeli olarak satışının yapılması satış hacmini büyütecek ve üretimde sürekliliği sağlayacaktır. Vadeli satış işleminin üretim firması yerine finans konusunda uzman kişilerin yöneteceği bir Finansal Kiralama şirketi tarafından yürütülmesi ve bu faaliyetten oluşacak karın bünyede kalması son derece mantıklı ve sonuç almada etkili bulunmaktadır. 

 

Öte yandan, Bankaların Finansal Kiralama şirketi kurmalarındaki amaç ise daha farklıdır. Bankalar bu şirketler aracılığı ile mevcut müşterilerinin yatırımları ile ilgili orta ve uzun vadeli kredi taleplerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilirler. Finansal Kiralama işlemi, finansman sağlaması niteliği ile esasen bankacılık uygulamasıdır. Bu özelliğinin yanında Finansal Kiralama şirketinin kredi tutarını müşterisine nakit olarak vermemesi ve doğrudan kredinin kullanılma amacı olan malın verilmesi, kredinin kullanım yeri açısından bankaya tam bir güven sağlamaktadır. Bunun yanında kredi konusu mal Finansal Kiralama şirketinin mülkiyetinde bulunduğundan, teminat açısından da daha iyi durumda olmaktadır. Finansal Kiralama işleminin niteliği gereğince, malın sigorta ettirilmesi, ithalat işlemleri, nakit hareketleri gibi konuların da banka bünyesinde yürütülmesi, bankaların bu tür şirketleri kurmalarında etkili olmaktadır.                

 

Piyasa ve Sektör Seçimi         

 

Şirketin kuruluş amacı doğrultusunda işlemlerin belli konularda yürütülmesi veya belli piyasalarda ve sektörlerde işlem yapılması veya yapılmaması kararlaştırılabilir. Kendi üretimi olan bir yatırım malının vadeli satışlarının finansmanı amacı ile kurulan bir Finansal Kiralama şirketinin tüm konularda işlem yapması doğru bir starteji olmayabilir. Öte yandan, genel olarak tüm piyasalarda işlem yapmak amacı ile kurulan bir şirketin yönetimi, genel ekonomik koşullarda oluşan değişimler paralelinde bazı zamanlarda bazı piyasalarda işlem yapılmamasını kararlaştırabilir. Piyasalar ile ilgili olarak yapılacak tercih, Finansal Kiralama şirketinin uygulamalarının yönlendirilmesinde etkili olacak önemli bir strateji unsurudur.            

 

Müşteri Seçimi                 

 

İşlem yapılacak müşterilerin genel profillerinin Finansal Kiralama şirketinin amacı ve çalışacağı piyasa ile uyumlu olmasına özen gösterilmesi, yapılacak işlemlerin güvenilirliği açısından gerekli bir unsur olmaktadır.       

 

İşlem Türleri ve Limitleri

 

Finansal Kiralama Kanununda, şirketlerin gerçekleştirebilecekleri azami işlemler için “Kurul, maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla şirketlerin faaliyetleri ile özkaynakları arasında sınırlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre işlem sınırlamaları BDDK tarafından belirlenecektir.        

 

Şirketin yönetimi esas itibariyle yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu daha etkili işlem yapılabilmesi için bazı yetkilerini şirket yönetimine devredebilir. Bu anlamda leasing şirketinin yönetim kurulu, işlem bazında kredi verme, yürütme ve fon temini gibi konularda Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dahilinde olmak üzere işlem limitleri belirleyebilir.  

Şirket yönetimi ayrıca yapılacak leasing işlemi türlerini de belirleyebilir. Örneğin 6361 Sayılı yeni Kanun Leasing şirketlerine "Faaliyet Kiralaması" yapabilmelerine izin vermektedir. Ancak şirket yönetimi bu tür işlemlerin yapılmamasını kararlaştırabilir.

 

Finansal Kiralama Şirketinin Hedefleri        

 

Şirket yönetimi, tanımlayacağı strateji çerçevesinde, öncelikle genel Finansal Kiralama piyasasında ulaşacağı konumu belirler.Daha sonra, belirlenen bu konuma ulaşılabilmesi için gereken ciro ve karlılık hedeflerini yıllık bütçeler halinde hazırlar. Bütçeler, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Bütçelenen Gelir Tablosu ve Bilanço rakamları, her ay gerçekleşen rakamlarla karşılaştırılır ve sapmaları incelenir. Sapmaların niteliklerine göre faaliyet konularında düzeltmeler yapılır. Ancak, sapmaların yapılan tahminlerdeki aşırı isabetsizliklerden kaynaklandığı anlaşılırsa, tahminler yenilenerek bütçe revize edilir ve yeni hedefler belirlenir.

 

Şirket Türü

 

Ülkemizde Finansal Kiralama işlemleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Kanun ve bu Kanuna gereğince yayınlanan tebliğ ve yönetmeliklere göre, Finansal Kiralama işlemleri ancak bu işlemi yapmak üzere kurulacak anonim şirketler tarafından yürütülebilmektedir. Buna göre, örneğin bankaların kendi bünyelerinde oluşturacakları bir bölüm veya müdürlük ile Finansal Kiralama işlemi yapmaları mümkün değildir.

Ancak, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları için istisna getirilmiştir. Bu kuruluşlar ayrıca bir anonim şirket kurmadan kendi bünyelerinde organize olarak Finansal Kiralama işlemi yapabilmektedirler.

 

Finansal Kiralama şirketi kurulması veya yurt dışındaki bir Finansal Kiralama veya leasing şirketinin Türkiye’de şube açması BDDK’nun iznine tabidir.

 

Yasal Konum

Finansal Kiralama işlemleri ve bu işlemlerin yürütülmesi amacı ile kurulacak şirketler ve diğer kuruluşlar ile ilgili yasal düzenlemeler halen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülmektedir.

 

Muhasebe uygulamaları açısından Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu (TMSK) tarafından yayınlanan standartlar (TMS 17) uygulanmaktadır.

 

HALEN FAALİYETTE BULUNAN KİRALAMA ŞİRKETLERİ

                                                                                                                                                    SAYFA BAŞI

                                                                                         

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni "Lisans" verilen Leasing şirketlerinin iletişim

bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

LEASING (FİNANSAL KİRALAMA) ŞİRKETLERİ

 

TOKKDER ÜYESİ OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİ

                                                                                                                                                     

 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now