Taşınmazların finansal kiralama ve finansman şirketlerine devrinde KDV istisnası


Bankaların dışında finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) söz konusu kuruluşlara devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve teslimi KDV'den istisna tutulacak. Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması gerekmeyecek. İstisna sadece bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık, bu kuruluşlara yapılacak devir ve teslimler ile söz konusu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve tesliminde uygulanacak. Borca karşılık banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri dışında üçüncü kişilere yapılan satışlar, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018'den önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin anılan tarihten sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamında olacak. İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanacak. Bağış, hibe şeklindeki devir ve teslimler istisna kapsamı dışında tutulacak. Öte yandan, söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmayacak.

31.01.2018 TARİHLİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 17)


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Search By Tags
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now